Algemene voorwaarden | Kees de Vaan opleidingen

Algemene voorwaarden Kees de Vaan opleidingen BV

Kees de Vaan opleidingen BV
Grote Kerkstraat 35
4261 BB WIJK EN AALBURG
KVK 86039490


Algemene betaling- en Leveringsvoorwaarden

1. Alle diensten, adviezen en andere werkzaamheden aangeboden door
“Kees de Vaan opleidingen BV.”, geschieden op basis van onze aanbiedingen op de website www.keesdevaan.nl en deze algemene
voorwaarden , tenzij partijen anders overeenkomen.

2. In alle gevallen, waarin door “Kees de Vaan opleidingen BV.” Van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. “Kees de Vaan opleidingen BV.” Is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerk(st)ers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

3b. Elke opdracht c.q. inschrijving die door “Kees de Vaan opleidingen BV“ aan de opdrachtgever is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij bevestigingen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk ongedaan gemaakt worden. De bedenktermijn is dus 14 dagen.


Annuleringen

4a Alle individuele praktijkrijlessen dienen 2 werkdagen (48 uur) voor aanvang van de training geannuleerd te worden, anders wordt het afgesproken lesuur of het dagdeel volledig doorberekend. Het weekend telt niet mee, en de lessen kunnen alleen telefonisch afgezegd worden. Afzeggen van rijlessen per mail is niet mogelijk.

4b. Punt 4a is niet van toepassing in geval van:
• Overlijden van een naast familielid waarbij de begrafenis of crematie plaatsvindt tijdens de rijles c.q. het examen.
. Bij spoedopname in het ziekenhuis.
In beide gevallen dient een en ander schriftelijk te worden aangetoond.

4c. Bij annulering van een complete training/opleiding bent u het volgende
verschuldigd: 100% van het cursusgeld in geval van annulering later dan 2 weken voor aanvang van de cursus of opleiding.
Eenmaal gereserveerd€ examen(s) kunnen niet meer worden geannuleerd en zullen te allen tijde in rekening worden gebracht. Zorg ervoor dat u de besproken datum beschikbaar bent.

4d. Indien het examen en/ of de ingeplande opleiding geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de cursist omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij het aanvragen van het examen of bij het inplannen van de opleiding door te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

4e. Terugbetaling van een gereserveerd en vastgelegd examen bij het CBR, BNOR of CCV is niet mogelijk.

4f. Indien een training wegens slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, worden de kosten niet aan de cursist doorberekend.

4g. Indien een examen, door annulering van het CBR/ BNOR/ CCV, niet door kan gaan, bent u voor dit afgesproken dagdeel of lesuur van het examen het volledige lesgeld verschuldigd. “Kees de Vaan opleidingen BV”, zal in dergelijk geval, het voor het examen afgesproken dagdeel of lesuur benutten als zijnde een proefexamen.

4h. Indien de cursist zich niet op de afgesproken plaats meldt voor de
training/opleiding, dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht.

4i. Kees de Vaan opleidingen BV kan lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de cursist en/of zijn gedragingen.

4j. Kees de Vaan opleidingen BV kan lesinstructie beëindigen/ annuleren wegens onvoorziene omstandigheden of overmacht, als voorbeeld als er door een pech of een ongeval een voertuig niet beschikbaar is. Als dit voorvalt wordt de les op een andere moment ingepland of voortgezet. Eventuele onkosten worden niet vergoed. Kees de Vaan opleidingen BV kan nimmer door de leerling voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld. . Indien de cursist zich niet op de afgesproken plaats meldt voor zijn praktijkles, wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De instructeur blijft maximaal 15 minuten wachten. Kees de Vaan opleidingen BV kan in het geval van overmacht, ziekte, vakantie of een snipperdag van de instructeur, een andere instructeur aanwijzen om de lessen of de cursus voor hem waar te nemen.


Verplichte documenten

5a. De cursist dient voor het praktijkexamen voor de categorie C in het bezit te zijn van een voldoende uitslag van RVM-1

De cursist dient tijdens de rijlessen BE, C en D in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B, voor de rijlessen van de categorie CE en DE dient de cursist in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs C resp. D. Wanneer dit niet het geval is kan de training niet uitgevoerd worden en zijn de kosten volledig voor de opdrachtgever / leerling

5b. De cursist verklaart dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.


Betalingsvoorwaarden

6a. Betaling dient à contant, via pin of per bankoverschrijving binnen 14 dagen na indiening van de factuur te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6b. Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling in overeenstemming met artikel 4 en 6 te verrichten, wordt een rente ad. 1.25% per maand
in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

6c. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn de opdrachtgever in gebreke blijft is Kees de Vaan opleidingen BV. gerechtigd om € 7,50 administratiekosten in rekening te brengen.

6d. Indien Kees de Vaan opleidingen BV door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om het incasso van haar vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan “Kees de Vaan opleidingen BV” verschuldigd:
• De verschuldigde rente.
• Buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250.
• Gerechtelijke kosten


De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan.

6e. De kosten voor of ten behoeve van een praktijkexamen of theorie -examen, moeten zijn voldaan voordat de examenaanvraag zal worden ingediend.

6f. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de (rest)vorderingen van
Kees de Vaan opleidingen BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6g. Indien één der partijen zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is elke partij gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl elke partij uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Een eventuele restschuld zal door beide partijen binnen 7 dagen moeten zijn voldaan.

6h. Kees de Vaan opleidingen BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Wijziging in planning

7a. “Kees de Vaan opleidingen BV.” behoudt zich het recht voor, om gemaakte afspraken, binnen een redelijke termijn en in goed onderling overleg, te kunnen wijzigen in verband met binnen gekomen examens en afroepexamens.


Gestelde voorwaarden aan Kees de Vaan opleidingen BV
8a. Indien “Kees de Vaan opleidingen BV“ ondanks gerechtelijke
beperkingen toch diensten verleent, dan wel mocht blijken dat de door
Kees de Vaan opleidingen BV ontvangen opgave bij het sluiten van de overeenkomst onjuist is, vrijwaart de cursist Kees de Vaan opleidingen BV volledig.

8b. “Kees de Vaan opleidingen BV” draagt zorg dat uitsluitend training wordt gegeven door instructeurs(-trice) die geheel voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen(WRM).


.Aansprakelijkheid

a. Kees de Vaan opleidingen BV is uitsluitend aansprakelijk voor zover door de (Nederlandse) Wet bepaald.

b. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval het totale bedrag van de betreffende order te boven gaan.

c. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Kees de Vaan opleidingen BV niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van elke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

d. Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

e. Kees de Vaan opleidingen BV niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle schade die het gevolg is van het ontbreken van een noodzakelijke toestemming of bevoegdheid voor het uitvoeren van de opdracht en blijft in dat geval ook gehouden tot betaling.

8. Kees de Vaan opleidingen BV is niet aansprakelijk voor ontstane schade ten gevolge van niet of niet tijdige levering van zaken en/of diensten ten gevolge van overmacht of indien deze een gevolg zijn van omstandigheden die buiten onze risicosfeer vallen dan wel waar wij geen directe invloed op hebben.Liquidatie, surseance van betaling of faillissement

10a. Kees de Vaan opleidingen BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet stipt of niet volledig nakomt;

- ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen;

- de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

b. In geval de opdrachtgever:

- in staat van faillissement wordt verklaard, onder bewind wordt gesteld, op hem de WSNP van toepassing wordt verklaard tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling of faillietverklaring indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

hebben wij door het louter plaatsvinden van een dergelijke omstandigheid het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de overeengekomen prestaties, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van gederfde winst, kosten, schaden en rente.

c. Voorts is Kees de Vaan opleidingen BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht.

d. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken voortvloeiend uit de wet en overeenkomst.

e. Kees de Vaan opleidingen BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

f. Indien Kees de Vaan opleidingen BV aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking hebben gesteld die niet behoren tot de te leveren prestatie of niet volledig is betaald, is opdrachtgever gehouden in geval van opzegging of ontbinding deze zaken binnen 8 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zij alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.


Lesmaterialen (copyright)

a. De contractant/deelnemer verplicht zich het auteursrecht van de lesplannen, leerstof en documentatie te respecteren. Het is de contractant/ deelnemer verboden de verkregen informatie te vermenigvuldigen, kopiëren of op welke wijze dan ook te vermeerderen en te gebruiken zonder voorafgaande verkregen toestemming van Kees de Vaan opleidingen BV.

b. Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen als gevolg van de overeenkomst met ons, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het geleverde.

c. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door opdrachtgever zelf.

d. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat indien niet (tijdig) door opdrachtgever wordt betaald, Kees de Vaan opleidingen BV gerechtigd is ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.

12. Geheimhoudingsverklaring

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Kees de Vaan opleidingen BV, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b. Kees de Vaan opleidingen BV verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens.

c. Kees de Vaan opleidingen BV garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden.

d. Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

e. Geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waar onder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme en andere Nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, ons een informatieplicht opleggen of voor zover wederpartij ons van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

f. Dit artikel is niet van toepassing op vertrouwelijk collegiaal overleg binnen onze organisatie of met door ons in te schakelen derden, doch alsdan onder oplegging van dezelfde geheimhoudingsverplichtingen, indien wij dit noodzakelijk achten voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijk of beroepsverplichtingen.
h. Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die Kees de Vaan opleidingen BV verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.


Nederlands recht en bevoegde rechter

13a. Op alle rechtsbetrekkingen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13b. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.13c. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 


Klachtenprocedure Kees de Vaan opleidingen BV

Een klacht kan telefonisch, schriftelijk of via elektronische communicatie worden ingediend. De klacht wordt geregistreerd op een klachtenformulier door degene bij wie de klacht binnenkomt. Binnen een termijn van 3 werkdagen wordt een bevestiging van ontvangst verstuurd. De klacht wordt direct in behandeling genomen. Een klacht indienen kan bij Kees de Vaan via het emailadres mike@keesdevaan.nl, vraag hier naar het klachtenformulier.


Afhandeling van de klacht
De volgende stappen worden ondernomen om de klacht optimaal af te handelen:
• Na het indienen van de klacht wordt de klager binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd hoe
de klacht wordt afgehandeld. Blijkt deze termijn niet haalbaar dan wordt de klager hierover
tijdig schriftelijk geïnformeerd. Een nieuwe termijn waarbinnen wordt gereageerd, wordt
doorgegeven.
• De omschrijving van de klacht wordt helder geformuleerd.
• De oorzaak van de klacht wordt onderzocht. Betrokken personen worden gehoord en
relevante ( elektronische) stukken worden ingezien.

• Aan de hand van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan en wordt de klager
schriftelijk geïnformeerd over de afhandeling van de klacht.
• De klager kan hierop binnen 5 werkdagen reageren.
• Alle informatie wordt vastgelegd in een klachtendossier.
• Indien de klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht heeft de klager de
mogelijkheid in beroep te gaan bij de FAM branche organisatie waarbij Kees de Vaan opleidingen BV is aangesloten.
• De uitspraak van de branche organisatie is bindend voor beide partijen.


Beheer klachtendossiers
De klachtendossiers worden , gedurende de periode van tenminste één jaar nadat de klacht is
afgehandeld, bewaard.


Kamer van koophandel
De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te 's-Hertogenbosch