arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden Verkeersschool Kees de Vaan

VERKEERSSCHOOL KEES DE VAAN
GROTE KERKSTRAAT 35
4261 BB WIJK EN AALBURG            KVK 18121278


Algemene betaling- en Leveringsvoorwaarden
Verkeersschool Kees De Vaan


1.         Alle diensten, adviezen en andere werkzaamheden aangeboden door
“Verkeersschool Kees de Vaan.”, geschieden op de algemene
voorwaarden van dienstverlening, tenzij partijen anders overeenkomen.

2.         In alle gevallen, waarin door “Verkeersschool Kees de Vaan.” van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3a.       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. “Verkeersschool Kees de Vaan.” Is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerk(st)ers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd middels het inschrijfformulier.

3b.       Elke opdracht c.q. inschrijving die door “Verkeersschool Kees de Vaan“ aan de opdrachtgever is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij bevestigingen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk worden weersproken. De bedenktermijn is dus 14 dagen.


4. Annuleringen

4a        Alle individuele praktijkrijlessen dienen 2 werkdagen (48 uur) voor aanvang van de training geannuleerd te worden, anders wordt het afgesproken lesuur of het dagdeel volledig doorberekend. Het weekend telt niet mee, en de lessen kunnen alleen telefonisch afgezegd worden. Afzeggen van rijlessen per mail is niet mogelijk.

4b.       Punt 4a is niet van toepassing in geval van:
• Overlijden van een naast familielid waarbij de begrafenis of crematie plaatsvindt tijdens de rijles c.q. het examen.
. Bij spoedopname in het ziekenhuis.
In beide gevallen dient een en ander schriftelijk te worden aangetoond.

4c.       Bij annulering van een complete training/opleiding bent u het volgende
verschuldigd: 100% van het cursusgeld in geval van annulering later dan 2 weken voor aanvang van de cursus of opleiding.
Eenmaal gereserveerd(e) examen(s) kunnen niet meer worden geannuleerd en zullen te allen tijde in rekening worden gebracht. Zorg ervoor dat u de besproken datum beschikbaar bent.

4d.       Indien het examen en/ of de ingeplande opleiding geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de cursist omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij het aanvragen van het examen of bij het inplannen van de opleiding door te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

4e.       Terugbetaling van een gereserveerd en vastgelegd examen bij het CBR, BNOR of CCV is niet mogelijk.

4f.        Indien een training wegens slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, worden de kosten niet aan de cursist doorberekend.

4g.       Indien een examen, door annulering van het CBR/ BNOR/ CCV, niet door kan gaan, bent u voor dit afgesproken dagdeel of lesuur van het examen het volledige lesgeld verschuldigd. “Verkeersschool Kees de Vaan”, zal in dergelijk geval, het voor het examen afgesproken dagdeel of lesuur benutten als zijnde een proefexamen.

4h.       Indien de cursist zich niet op de afgesproken plaats meldt voor de
training/opleiding, dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht.

4i.        Verkeersschool Kees de Vaan kan lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de cursist en/of zijn gedragingen.

4j.        Verkeersschool Kees de Vaan kan lesinstructie beëindigen/ annuleren wegens onvoorziene omstandigheden of overmacht, als voorbeeld als er door een pech of een ongeval een voertuig niet beschikbaar is. Als dit voorvalt wordt de les op een andere moment ingepland of voortgezet. Eventuele onkosten worden niet vergoed.  Verkeersschool Kees de Vaan kan nimmer door de leerling voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld. . Indien de cursist zich niet op de afgesproken plaats meldt voor zijn praktijkles, wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De instructeur blijft maximaal 15 minuten wachten. Verkeersschool Kees de Vaan kan in het geval van overmacht, ziekte, vakantie of een snipperdag van de instructeur, een andere instructeur aanwijzen om de lessen of de cursus voor hem waar te nemen.


5. Verplichte documenten

5a.       De cursist dient voor het praktijkexamen voor de categorie C in het bezit te zijn van een voldoende uitslag van RV1 en V2C

De cursist dient tijdens de rijlessen BE, C en D in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B, voor de rijlessen van de categorie CE en DE dient de cursist in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs C resp. D. Wanneer dit niet het geval is kan de training niet uitgevoerd worden en zijn de kosten volledig voor de opdrachtgever.

5b.       De cursist verklaart dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.


6. Betalingsvoorwaarden

6a.       Betaling dient à contant, via pin of per bankoverschrijving binnen 14 dagen na indiening van de factuur te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6b.       Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling in overeenstemming met artikel 4 en 6 te verrichten, wordt een rente ad. 1.25% per maand
in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

6c.       Indien na het vestrijken van de betalingstermijn de opdrachtgever in gebreke blijft is Verkeersschool Kees de Vaan. gerechtigd om € 7,50 administratiekosten in rekening te brengen.

6d.       Indien Verkeersschool Kees de Vaan door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om het incasso van haar vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan “Verkeersschool Kees de Vaan” verschuldigd:
• De verschuldigde rente.
• Incassokosten ad 15%.
• Eventuele proceskosten.

6e.       De kosten voor of ten behoeve van een praktijkexamen of theorie -examen, moeten zijn voldaan voordat de examenaanvraag zal worden ingediend.

6f.        Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de (rest)vorderingen van
Verkeersschool Kees de Vaan op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6g.       Indien één der partijen zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is elke partij gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl elke partij uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Een eventuele restschuld zal door beide partijen binnen 7 dagen moeten zijn voldaan.

6h.       Verkeersschool Kees de Vaan is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


7. Wijziging in planning

7a.        “Verkeersschool Kees de Vaan.” behoudt zich het recht voor, om gemaakte afspraken, binnen een redelijke termijn en in goed onderling overleg, te kunnen wijzigen in verband met binnen gekomen examens en afroepexamens.


8 Gestelde voorwaarden aan Verkeersschool Kees de Vaan
8a.       Indien “Verkeersschool Kees de Vaan“ ondanks gerechtelijke
beperkingen toch training geeft, dan wel mocht blijken dat de door
Verkeersschool Kees de Vaan opgedane opgave bij het sluiten van de overeenkomst onjuist is, vrijwaart Verkeersschool Kees de Vaan de cursist volledig.

8b.       “Verkeersschool Kees de Vaan” draagt zorg dat uitsluitend training wordt gegeven door instructeurs(-trice) die geheel voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen(WRM).

8c.       De cursist/opdrachtgever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Verkeersschool Kees de Vaan de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.


9 Schade
9a.       Immateriële of materiële schade van de kandidaat zelf kan niet worden verhaald op “Verkeersschool Kees de Vaan”

9b.       Indien de ontbinding aan Verkeersschool Kees de Vaan toerekenbaar is, is de opdrachtgever gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.


10. Liquidatie, surseance van betaling of faillissement

10a.     In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of
faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van elke partij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor een der partijen niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het elk der partijen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.


11 Nederlands recht

11a.     Op alle rechtsbetrekkingen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

11b.     De rechter in de vestigingsplaats van een der partijen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin hebben beide partijen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

11c.     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


12 Kamer van koophandel

12a. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Tilburg.


13. Lesmaterialen (copyright)

De contractant/deelnemer verplicht zich het eigendomsrecht van de lesplannen, leerstof en documentatie te respecteren. Het is de contractant/ deelnemer verboden de verkregen informatie te vermenigvuldigen, kopiëren of op welke wijze dan ook te vermeerderen en te gebruiken zonder voorafgaande verkregen toestemming van Verkeersschool Kees de Vaan.


14. Geheimhoudingsverklaring

Verkeersschool Kees de Vaan verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Verkeersschool Kees de Vaan garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.


Klachtenprocedure Verkeersschool Kees de Vaan

Algemeen
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening van Verkeersschool Kees de Vaan

Waarom een klachtenprocedure?

• Niemand vindt het leuk om een klacht te krijgen, maar een goede afhandeling van klachten
kan zich dubbel en dwars uitbetalen.

• Door klachten te onderkennen en vervolgens te registreren, krijg je inzicht in wat er mis gaat
en wat er aan gedaan kan worden. Het verhoogt de effectiviteit.

• Klagende cursisten of opdrachtgevers geven je de kans iets recht te zetten. Hun ontevreden
gevoel wegnemen kan zeer positief werken. Een klant die niet klaagt en vertrekt zonder iets
te zeggen, geef je geen herkansing.

Uitgangspunten klachtenprocedure

• Klachten worden afgehandeld door de klachtencommissie.

• De klacht wordt na registratie bij de klachtencommissie neergelegd.

• Deze commissie doet onderzoek naar de oorzaak van de klacht. De klachtencommissie doet
een uitspraak over de ingediende klacht en geef advies aan de directe van Verkeerschool
Kees De  Vaan over de te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht.

• Alle relevante informatie wordt vastgelegd in een klachtendossier.
• Persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk
behandeld en geregistreerd.
• De klachtencommissie doet geen uitspraak over aansprakelijkheid.
• De klager heef een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde.

Indienen van een klacht

Een klacht kan telefonisch, schriftelijk of via elektronische communicatie worden ingediend. De klacht wordt geregistreerd op een klachtenformulier door degene bij wie de klacht binnenkomt. Binnen een termijn van 3 werkdagen wordt een bevestiging van ontvangst verstuurd. De klacht wordt direct in behandeling genomen. Een klacht indienen kan bij Kees de Vaan via het emailadres kees@keesdevaan.nl, vraag hier naar het klachtenformulier.

Registratie van de klacht

Op het klachtenformulier staan de volgende zaken vermeld:

• De datum van de klacht
• Naam en adresgegevens van degene die de klacht indient
• Omschrijving van de klacht
• Datum en wijze van afhandeling
• Indien van toepassing, de gevolgen van de klacht op planning en organisatie
• Reactie van de cursist na afhandeling van de klacht

Afhandeling van de klacht
De volgende stappen worden ondernomen om de klacht optimaal af te handelen:
•    Na het indienen van de klacht wordt de klager binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd hoe
de klacht wordt afgehandeld. Blijkt deze termijn niet haalbaar dan wordt de klager hierover
tijdig schriftelijk geïnformeerd. Een nieuwe termijn waarbinnen wordt gereageerd, wordt
doorgegeven.
•    De omschrijving van de klacht wordt helder geformuleerd.
•    De oorzaak van de klacht wordt onderzocht. Betrokken personen worden gehoord en
relevante ( elektronische) stukken worden ingezien.

•    Aan de hand van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan en wordt de klager
schriftelijk geïnformeerd over de afhandeling van de klacht.
•    De klager kan hierop binnen 5 werkdagen reageren.
•    Alle informatie wordt vastgelegd in een klachtendossier.
•    Indien de klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht heeft de klager de
mogelijkheid in beroep te gaan bij de FAM branche organisatie waarbij Verkeersschool Kees de Vaan is aangesloten.
•    De uitspraak van de branche organisatie is bindend voor beide partijen.

Klachtencommissie
Indien een klacht betrekking heef op iemand van de klachtencommissie zal diens plaatsvervanger
optreden. Een lid van de klachtencommissie kan zich vrijwillig terugtrekken uit de procedure. Ook in
dat geval zal diens plaatsvervanger optreden.

Stopzetting procedure
Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de klager wordt ingetrokken of
als blijkt dat er bij de klager geen behoefte aan verder behandeling bestaat. Van het niet verder
behandelen van de klacht wordt onder vermelding van reden, een schriftelijke mededeling gedaan
aan de betrokken partijen.

Beheer klachtendossiers
De klachtendossiers worden , gedurende de periode van tenminste één jaar nadat de klacht is
afgehandeld, bewaard. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Verkeersschool Kees de Vaan, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.


Start klachtenprocedure
De klachtenprocedure treedt in werking op 01-01-2021

Klachtencommissie
Kees de Vaan